20140911Vol046八宝icey文艺女青年三亚旅拍写真39P八宝icey美媛馆

20140911Vol046八宝icey文艺女青年三亚旅拍写真39P八宝icey美媛馆

一小儿夏间食粽伤胃,吐而腹痛,余用保和丸,彼以为缓,另用重剂,吐泻并作,腹痛益甚,按其腹却不痛。若藏于重帏密室,或浓衣过暖,则筋骨软脆,不任风寒,多易致病。

每服十丸,薄荷汤下。脉数而实,便闷有热者,神芎丸,此皆实热之治法也。

余谓∶禀赋肾气不足,虚火上炎也。两脸∶青主客忤,黄主痰溢,赤主风热。

若涎入心肝,则不能言,用凉心镇惊。咳而遗尿者,属膀胱,用茯苓甘草汤。

若不审其因,泛用祛风化痰之剂,则脾气益伤,阴血益损,病邪益盛而危矣。 用八味丸、补中益气汤,三月余元气复而诸症退,后每入房劳役,形气殊倦,盗汗一小儿十五岁,手足痿软,齿不能嚼坚物,内热晡热,小便涩滞如淋。

后停食挟惊,吐泻发搐,滞颐腹痛复作,用六君加柴胡、钩藤钩,四剂而痊。 仍参览夜啼、客忤、惊啼、重舌、口疮、天钓、内钓等症。

Leave a Reply